Aktivita: Myšlenková mapa

Popis
Aktivita vhodná pro vyjasnění základních pojmů vztahujících se k nacionalismu. Tuto techniku lze použít rovněž při práci s jinými pojmy, jako je např. rasismus, neonacismus, extremismus atp.

Tip
Tuto aktivitu je vhodné zařazovat jako vstup do tématu. Žáci si díky ní utřídí své znalosti o tématu a Vy zároveň zjistíte, jak podrobně jsou s tématem seznámeni a jaké mají postoje.

Cíle
Žáci: utřídí si základní pojmy týkající se tématu

Učitel: zjistí úroveň znalostí a postoje k tématu ve školní třídě

Cílová skupina: žáci a žákyně 8. a 9. ročníků základních škol, studenti a studentky středních škol.

Čas: 30 – 45 minut

Pomůcky: flipchart, fixy

Vstupní část:

1. Rozdělte třídu do několika skupin přibližně po pěti žácích. Každé skupině rozdejte jeden flipchartový papír a fixy různých barev.

2. Zadejte žákům úkol napsat doprostřed papíru černou fixou pojem „nacionalismus“.

3. Vyzvěte žáky, aby napsali všechny další pojmy, které se podle nich k tomuto tématu vztahují.

4. Kontrolujte činnost skupinek a také to, že žáci správně chápou zadání.

Hlavní část:

1. Po několika minutách řekněte žákům, že mohou již napsané pojmy dále řetězit, tedy přiřazovat k nim další pojmy, které nějak souvisejí s předchozími (například: nacionalismus - národ – národní stát - občan). Nechte žáky v klidu vymyslet další pojmy, jejich činnost i nadále sledujte.

2. Nyní vyzvěte žáky, aby si vzali do rukou fixu jiné barvy a zkusili zakreslit, jaké mají mezi sebou pojmy vztah: který pojem souvisí se kterým, který je jinému nadřazený nebo podřazený. Přirovnejte tuto práci k zakreslování množin a podmnožin nebo k vytváření stromu o několika větvích. Tyto vazby mohou zakreslovat spojnými čarami, zakroužkováním nebo jinak. Pokud během kroužkování přijdou ještě na jiné pojmy, mohou je připsat. Cílem této části aktivity je nashromáždit co nejvíce pojmů a vazeb. Žáci mohou také vyznačovat vztahy mezi pojmy z jednotlivých větví myšlenkové mapy.

3. Vyzvěte zástupce každé skupiny, aby představil jejich myšlenkovou mapu na téma nacionalismus a hlavní větve pojmů, které se v ní objevily. Ostatní skupiny jsou vždy po skončení prezentace vyzvány, aby výklad komentovaly, doplňovaly nebo aby s ním krátce polemizovaly. Prezentované flipcharty zavěste na tabuli nebo na jiná viditelná místa ve třídě.

Závěrečná část:

  1. Společně se žáky shrňte, které pojmy se objevily nejčastěji. Můžete si je podtrhnout nebo napsat na tabuli. Vyvolejte postupně žáky ze skupin, které je uvedly, aby pojem vysvětlili. Jejich nepřesné formulace opravte.
  2. Vraťte se také k problematickým vazbám mezi pojmy na flipchartech a společně si problém vysvětlete. Zaměřte se také na pojmy, které měly různé skupiny stejné, avšak v odlišných vazbách atp.
  3. Na závěr položte žákům otázku:

Jak se vám pracovalo ve skupinách?

Byl tento úkol obtížný?

Shodla se skupina jednoduše na vztazích mezi pojmy? Měl někdo ve skupině třeba jiný názor?

  1. Na závěr můžete nechat studenty napsat metodou volného psaní krátký text na téma: Nacionalismus je…

5. Následovat může také výklad pojmu nacionalismus v kontextu souvislostí a rozporů nacionalismu s demokratickými principy.

Naposledy změněno: Středa, 25. leden 2012, 11.47