Doc. PhDr. Karel B. Müller, PhD.

vystudoval filosofii na FF UK (1996) a postgraduálně politologii na FSV UK (2002). Od roku 1999 přednáší na VŠE v Praze na katedře politologie. Působí také na New York University v Praze a na Metropolitní universitě v Praze. V minulosti vyučoval také na FSV UK, FHS UK a na Universitě v Nottighamu v GB. Je autorem řady odborných i populárně naučných knih a článků v české i anglickém jazyce. Odborně se věnuje především otázkám občanské společnosti, politické kultury a procesům demokratizace a evropeizace. Mezi jeho nejvýznamnější práce patří knihy Češi a občanská společnost (2002, Triton). Politická sociologie (Portál, 2008). Evropa a občanská společnost (SLON, 2008), Lobbing v moderních demokraciích (editor a spoluautor, Grada, 2010). Aktivně spolupracuje s mnoha neziskovými organizacemi, je aktivní v komunální politice (více na www.karelmuller.eu)

kanky