" … Tehdy nebylo lidí, kteří by šeptem nebo okázale špitli jen slovíčko pochyb o demokracii; každý byl demokratem od kosti; nebylo strany, která by už svým titulem nebyla demokratická, republikánská nebo aspoň lidová. Nebýt demokratem bylo by tehdy něčím strašně starorežimním, zaostalým a zatuchlým. Je až ku podivu, kam se poděly ty loňské sněhy. Dnes se bez rozpaků mluví o soumraku demokracie, o tom, že demokratický řád se neosvědčil; méně jasně se ovšem říká, co by mělo přijít na jeho místo. Není tu totiž aktuální politická možnost něčeho jiného než demokracie; proto není nutno se zastávat demokratického režimu, jako není nutno se přimlouvat za další trvání dvacátého století; prostě žijeme v něm a nemůžeme se v dohledné době odebrat do jiného…. Jakápak je tohle demokracie, když nebují z živých vztahů ochoty, kamarádství, účasti a tolerance, důvěry a otevřenosti? Demokracie je něco jako dobrovolná kázeň; ale mezi lidmi nevrlými není kázně ani dobré vůle. Všimněte si, že odpor proti demokracii se spojuje obyčejně s chronickým nadávačstvím, s pasívním pesimismem; názor, že demokracie se přežila, prýští zpravidla z ponurého tvrzení, že všechno je samá lumpárna. Je-li tomu tak, co chcete zlepšit? Hromada neřádu zůstane neřádem, i když se převrátí…".
Karel Čapek: O Demokracii, in: O věcech obecných čili Zoon Politikon, 1925)

Demokratický světonázor stojí na principech otevřenosti, rovnosti, svobody, zodpovědnosti a lidské důstojnosti.  Ačkoli se nám dnes tyto hodnoty jeví jako samozřejmé, historická zkušenost ukazuje, že bez jejich neustálého oživování, reflektování a promýšlení je demokracie velmi zranitelným výdobytkem. Současná globální situace, jakož i lokální společenské podmínky se rychle proměňují a demokracie se ocitá před řadou nových výzev, které kladou stále větší nároky i na obsah výchovy k demokracii a souvisejících témat.
Projektem – potažmo kurzem Svět podle demokracie chceme podpořit učitele a školy při zahrnování tématu demokracie do výuky, a to především ve vztahu k různým aktuálním palčivým tématům současného světa – jako jsou nacionalismus, multikulturalismus a menšiny, média, náboženství, rozvojová pomoc, terorismus, evropská integrace, občanská společnost, feminismus a další.
Ambicí projektu je přiblížit a kriticky reflektovat diskuse, které jsou o demokracii nad vybranými aktuálními tématy vedeny (a tím zvýšit porozumění významu tohoto pojmu). Tam, kde je to žádoucí, také podpořit stanoviska, která přispívají k obhajobě svobody, demokracie, lidských práv a otevřené občanské společnosti.